Annons
Ett företag vill etablera uthyrningsverksamhet på kommunal mark i Skellefteå. Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Hyrbara elsparkcyklar: Företag vill etablera verksamhet på kommunal mark i Skellefteå – föreslås tillåtas

NYHETER Nu kan de hyrbara elsparkcyklarna vara på väg. Ett första företag vill etablera uthyrningsverksamhet på kommunal mark i Skellefteå, vilket kommunen ska ta ställning till. I en utredning av ärendet föreslås samhällsbyggnadsnämnden säga ja.

Annons

I andra, större städer har uthyrningstjänsterna blivit enormt populära, samtidigt som användningen inte varit helt oproblematisk. Nu vill ett företag etablera verksamhet även här. En förfrågan har lämnats in till Skellefteå kommun, där trafikverksamheten har utrett ärendet, och på måndag kommer samhällsbyggnadsnämnden att ta ställning i frågan.

Listar för- och nackdelar

På plussidan anses lättillgängliga elsparkcyklar kunna leda till att fler reser kollektivt, då det blir enklare att ta sig från busstationen till slutdestinationen. Personer som bor centralt skulle kanske kunna lämna bilen hemma helt och hållet, i alla fall när det är fint väder. Dessutom skulle turismen gynnas när möjligheterna till sightseeing ökar.

– Delningstjänsten att låna elsparkcyklar har på många håll i världen visat sig kunna komplettera och vara ett alternativ för att åstadkomma en förbättrad, attraktiv och hållbar mobilitet i stadsmiljön, skriver utredarna i underlaget.

Annons

Baksidan är att fordonen kan användas på ett sätt som går ut över andras trafiksäkerhet. Trafikverksamheten är rädd att elsparkcyklarna kommer att lämnas på olämpliga platser, som på trottoarer eller cykelbanor, och bli i vägen. De har tagit in synpunkter från RÅFF, Rådet för förebyggande av funktionshinder, som också svarar med skepsis.

– Speciellt utsatta är fotgängare och människor med rörelsenedsättning och synnedsättning. Det är även viktigt att elsparkcyklarna inte orsakar en allmänt stökig stadsmiljö, skriver utredarna.

Rent juridiskt skulle Skellefteå kommun kunna neka dessa företag, genom att fastslå att uthyrningsverksamhet inte tillåts på kommunal mark, men det skulle även drabba andra verksamheter. Exempelvis kajakuthyrningen vid Manhemskajen. Det skulle inte heller hindra dem från att anordna uthyrning på egen mark.

Annons

Hastighet och parkering

I tjänsteskrivelsen till samhällsbyggnadsnämnden föreslår trafikverksamheten att uthyrningsverksamhet ska tillåtas – med vissa förbehåll. För det första föreslås ett tak på max 300 hyrbara elsparkcyklar i Skellefteå kommun, där en markupplåtelseavgift tas ut för varje fordon och år.

För att undvika problem vill de också införa tre saker: ett låghastighetsområde, ett parkeringsförbudsområde och så kallade hotspots – specifikt utpekade platser för parkering i centrala stan, där parkeringsproblemen skulle kunna bli som störst.

Elsparkcyklarna är utrustade med GPS och kan programmeras så att maxhastigheten ändras inom ett geografiskt inhägnat område. I branschen kallas det för geofencing.

Klicka på bilden för att förstora den. Källa: Skellefteå kommun

Klicka på bilden för att förstora den. Källa: Skellefteå kommun

Klicka på bilden för att förstora den. Källa: Skellefteå kommun

Generellt ska gågator och torg ingå i lågfartsområdet. I Stadsparken och strandområdet vid Bryggarbacken föreslås ett totalt körförbud. Hotspots ska placeras nära välbesöka målpunkter i Skellefteå, och längs gränsen för parkeringsförbudområdet.

Till en början ska dessa hotspots endast bestå av betongfundament och skyltning. Permanenta och mer påkostade lösningar föreslås inrättas längre fram, när användning och feedback har utvärderats.

Företagets och Skellefteå kommuns åtaganden stipuleras i ett avtal, som ingår i underlaget till samhällsbyggnadsnämndens möte på måndag:

Följande punkter ska företaget åta sig

Kommunikation med användare

 • Företaget ska informera sina kunder om att elsparkcyklar inte får lämnas hindrande, trafikfarligt eller i strid mot andra bestämmelser i trafikförordningar. Detta med särskild betoning på att upprätthålla framkomlighet för personer med funktionsnedsättning.
 • Företaget ska informera sina kunder innan resan påbörjas om att de ska ha ett lämpligt beteende i trafiken och följa gällande trafikregler samt hur elsparkcykeln fungerar.
 • Företaget ska informera sina kunder om att en elsparkcykel som framförs på gångbanor, gågator eller gångfartsområde får framföras i maximalt 6 km/tim.
 • I Skellefteå centrum ska det vara ett parkeringsförbudsområde så att elsparkcyklar kommer endast kunna återlämnas på en hotspot. Företaget ska på olika sätt uppmuntra användare att parkera sitt fordon i närmaste hotspot utanför parkeringsförbudsområdet genom till exempel information eller ekonomiska styrmedel.
 • Företaget har kontaktuppgifter, e-post och telefonnummer på fordonen så att kunder och allmänhet kan komma i kontakt med företaget.
 • Företaget ska besvara kunder och allmänhet som kontaktar kommunen med frågor och synpunkter på företagets fordon.
 • Företaget ska hantera personuppgifter och andra känsliga uppgifter från användare och allmänheten på varsamt sätt i linje med rådande lagstiftning.

Parkeringszoner, hastighetsbegränsning och tider för reducerad hastighet samt när elsparkcyklarna skall vara helt avstängda.

 • Företaget ska låta geofenca angivna sträckor och platser så att elsparkcyklar kan köras i max 6 km/tim. Vilka sträckor som berörs tas fram av kommunen. Gångfartsområdena kan justeras i samråd med kommunen.
 • På uppmaning av kommunen ska företaget lämna hotspots tomma för att möjliggöra barmarksrenhållning och snöröjning.
 • Företaget ska anpassa sin tjänst så att elsparkcyklar inte kan återlämnas inom områden med parkeringsförbud i samråd med kommunen. Parkeringsförbudsområdena kan komma att justeras i samråd med företaget.
 • Företaget ombesörjer att under perioden 15 oktober till 15 maj varje år plocka bort företagets sparkcyklar från gator och hotspots. Detta på grund av vinterväghållningsperioden.

Fordon

 • Inneha ett maximalt antal elsparkcyklar i beståndet 150 st.
 • Företaget ska i förhand informera kommunen om planerad förändring av antal elsparkcyklar i beståndet.
 • Företaget säkerställer att deras personal inte ställer ut elsparkcyklarna så att de inte står hindrande eller trafikfarligt samt i strid mot trafikförordningen. Detta med särskild betoning på att upprätthålla framkomligheten för personer med funktionsnedsättning.
 • Företaget garanterar att fordon som är trasiga, placerade så att de hindrar tillgängligheten och trafiksäkerheten eller av annat skäl är obrukbara ska tas bort inom 24 tim från att företaget blivit informerat om detta.
 • Fordon som placerats på ett sätt som hindrar tillgängligheten och trafiksäkerheten i kommunen i mer än 24 tim kan komma att samlas in av kommunen som fakturerar omkostnaden till företaget.
 • Företaget ska löpande kontrollera att fordonen är korrekt parkerade det vill säga inte hindrande, trafikfarligt eller i strid mot andra bestämmelser i trafikförordningen.

Kommunikation med Skellefteå kommun

 • Företaget ska meddela en kontaktperson till kommunen som kommunen kan kontakta vid behov. Byte av kontaktperson ska snarast meddelas kommunen.
 • Företaget ska årsvis delge Skellefteå kommun följande data:

1. Antal elsparkcyklar i användning.
2. Antal elsparkcyklar som tagits ur bruk.
3. Totalt antal resor.
4. Total antal körda km.
5. Antalet inrapporteringar fördelat på incidenter, klagomål och felanmälningar m.m.
6. Antal unika användare.

Ovanstående är anonyma data att använda i utvecklingssyfte och kommer inte lämnas vidare till tredje part. Vid avveckling av företagets verksamhet i Skellefteå kommun ska företaget utan dröjsmål avlägsna samtliga av företagets sparkcyklar. Har inte ovanstående gjorts trots påminnelse kan borttagandet arrangeras av kommunen på företagets bekostnad.

Följande punkter ska Skellefteå kommun åta sig

 • Kommunen ska låta företaget disponera mark fastställd av kommunen för så kallade hotspots för elsparkcyklar där kunder kan hyra eller återlämna fordonen. Hotspots kommer vara tillgängliga för samtliga aktörer och inte enbart begränsas till företagets fordon. Placeringen av dessa hotspots kan justeras i samråd med företaget.
 • På frågor från allmänheten eller media kommer kommunen informera om den här överenskommelsen och dess innehåll samt lämna ut överenskommelsen i sin helhet till den som önskar ta del av den.

Övrigt

 • Kommunen kan komma att ingå likadana eller liknande överenskommelser med andra aktörer som har eller avser att etablera motsvarande verksamhet i Skellefteå kommun.

Uppföljning och utvärdering

 • Bägge parter avser att föra löpande kontakt för att kunna följa upp och utvärdera verksamheten. Kommunen åtar sig att vid behov träffa samtliga aktörer som ingått en överenskommelse med kommunen för att i samråd diskutera utvecklingsmöjligheterna för och utvecklingen av mobilitetstjänster i Skellefteå. Överenskommelse samt kartbilaga kan i samband med detta komma att uppdateras enligt överenskommelse.

Avslutande av överenskommelsen

 • Bägge parter äger rätt att ensidigt avsluta överenskommelse med en månads uppsägningstid. Detta sker genom att den ena parten meddelar detta till den andra. Vid avslutande av överenskommelsen slutar överenskomna åtaganden att gälla. Detta avtal gäller från datum när båda underskrifter är skrivna och 3 år framåt.

Källa: Skellefteå kommun

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons