Annons
Baserat på pressmeddelande
Skellefteå kommun har blivit beviljad ett stadsmiljöavtal på 89,5 miljoner kronor. Pressbild: Skellefteå kommun

Kommunen får nästan 90 miljoner: Flera förväntade motprestationer

NYHETER Skellefteå kommun har blivit beviljad ett så kallat stadsmiljöavtal på 89,5 miljoner av Trafikverket för byggandet av den nya bron över älven, omvandlingen av Parkbron samt anläggandet av två nya gång- och cykelvägar till Bergsbyns industriområde. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Annons

Regeringen har i den Nationella planen för transportsystemet 2018-2029 avsatt en miljard kronor årligen till stadsmiljöavtalen som alla kommuner har rätt att söka.

Ett stadsmiljöavtal har två delar – de åtgärder som kommunen söker medfinansiering för och de motprestationer i form av åtgärder som kommunen själv ska utföra.

– De här åtgärderna, både det vi har blivit beviljade bidrag för samt våra egna motprestationer, sätter Skellefteås tydliga ambition om hållbara resmönster i fokus. Det handlar om att styra biltrafiken till stadsdelens utkanter och samtidigt skapa bättre förutsättningar för de som väljer att gå och cykla med nya och sammankopplade förbindelser, säger kommunalråd Evelina Fahlesson (S).

Annons

Som motprestation förväntas kommunen följa sina planer för sammanhängande stråk för gående och cyklister i och genom centrala stan: bygga gång- och cykelbana längs med Södra Lasarettsvägen, och vidare söderut längs den nya Karlgårdsbron som fortsätter vidare längs den ”nya gatan” söder om bron. Detta kopplas till befintligt stråk längs Krukmakargatan och fortsätter västerut mot Campus med en ny gång- och cykelbana längs med Bockholmsvägen. Parkbron görs om till en gång- och cykelbro, och norrut byggs en ny gång- och cykelbana längs med Stationsgatan.

Andra motprestationer är att stärka upp gångstråket längs Trädgårdsgatan förbi kulturhus Sara och upp mot resecentrum samt förverkliga detaljplanen för Södra Sunnanå med plats för 500 bostäder. Man ska även göra en resvaneundersökning. Motprestationerna har olika tidsramar men den sista ska vara färdigställd 2026.

Annons

Den snabbaste utvecklingen sker just nu i de östra delarna av centrala Skellefteå där Bergsbyns industriområde växer med flera nyetablerade företag parallellt. Detta kommer att öka antalet pendlare i området. Sammanhållna cykelstråk mellan centrum och industriområdet är en förutsättning för att hålla nere biltrafiken.

– Ett nytt industriområde, där människor inte redan har ett väl invant resebeteende, är en bra förutsättning att redan från början kunna styra resandet mot gång- och cykeltrafik. Med ett väl utbyggt gång- och cykelnät är förväntningarna att många ska välja cykeln som ett naturligt och enkelt färdmedel till och från arbetet, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sara Keisu (S) i pressmeddelandet.

Fakta: Det beviljade stödet

Skellefteå kommun har fått stöd för följande åtgärder som leder till ökade persontransporter cykeltrafik (stöd får ges med högst 50 procent av kostnaderna för genomförda åtgärder).

 • Ny bro över Skellefteälven, ansökt belopp 145 miljoner (50 %), fick 72,5 miljoner (25 %). Klart innan 2024.
 • Parkbron – ombyggnad till gång- och cykelbro, ansökt belopp 2 miljoner (50 %), fick 2 miljoner (50 %). Klart innan 2025.
 • Gång- och cykelbanor till Bergsbyns industriområde, ansökt 15 miljoner (50 %), fick 15 miljoner (50 %). Klart innan 2024.

Förutsättningar för stöd är att kommunen genomför motprestationer som bidrar till hållbara transporter och/eller ökat bostadsbyggande.
De motprestationer som ska genomföras inom ramen för stadsmiljöavtalet är:

 • Detaljplan för bostadsbyggande Södra Sunnanå. Antagen oktober 2026.
 • GC-bana längs med Södra Lasarettsvägen. Klart november 2022.
 • GC-bana på södra sidan av ny bro över Skellefteälven. Klart oktober 2023.
 • GC-bana längs med Bockholmsvägen. Klart oktober 2026.
 • GC-bana längs med Stationsgatan. Klart oktober 2025.
 • Gångstråk längs med norra delen av Trädgårdsgatan. Klart juni 2023.
 • Resvaneundersökning. Klar innan 2027.

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer som leder till:

 • En ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik.
 • Hållbara godstransportlösningar.

Källa: Skellefteå kommun

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons