Annons
Baserat på pressmeddelande
Bakgrunden är den kritik om arbetsmiljön som har framförts på Facebook och i media.

Efter kritiken om arbetsmiljön – här är kommunens åtgärdsplan: ”Vi förhåller oss ödmjuka”

NYHETER Efter kritiken om arbetsmiljön – nu har Skellefteå kommun presenterat en åtgärdsplan. Evelina Fahlesson (S) säger i ett pressmeddelande att politikerna tar arbetet på största allvar.

Annons

Åtgärdsplanen har upprättats utifrån den utredning som har gjorts. Bakgrunden är den kritik om arbetsmiljön som har framförts på Facebook och i media.

Planens åtgärder är strukturerade inom fem områden, som tillsammans med kommunens övriga arbetsmiljöarbete syftar till att stärka arbetsmiljön. Skellefteå kommunen vill att den i högre utsträckning ska präglas öppenhet, medskapande, respekt och tillit mellan såväl medarbetare som mellan medarbetare och chefer.

– Det här är ett arbete som vi politiker tar på största allvar och som samtliga politiska partier står bakom, säger personalnämndens ordförande Evelina Fahlesson (S).

– Vi ser kritiken som en möjlighet till att förbättra arbetsmiljön för alla anställda i kommunen och ser positivt på den åtgärdsplan som nu presenteras med tillitsbaserad styrning och ledning som bas i arbetet, fortsätter hon.

Hon berättar att personalnämnden kommer att följa arbetet fortsättningsvis.

Annons

– Vi förhåller oss ödmjuka till de brister som framkommit i utredningen och har arbetat med att ta fram åtgärder som kan stärka arbetsmiljön på både kort och lång sikt. Jag är också glad över att handlingsplanen har tagits fram i nära samarbete med de fackliga organisationerna, säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

– Det är bara tillsammans som vi kan utveckla ett bra arbetsmiljöarbete. Vi delar också synen på vilka principer som vi vill ska genomsyra Skellefteå kommun där öppenhet och delaktighet är två centrala delar, fortsätter hon.

Enligt Kristina Sundin Jonsson återstår det mycket arbete med det. En del är att fortsätta uppmuntra medarbetare och chefer att lyfta det som inte fungerar bra.

Skellefteå kommun skriver att åtgärdsplanen har tagits fram i samverkan med de fackliga organisationerna. Planen är indelad i fem områden: organisationskultur och styrning, arbetsmiljöarbete, ledarskap, medarbetarskap och HR.

Organisationskultur och styrning

Här handlar åtgärderna om att skapa tydlighet i den tillitsbaserade styrningen och ledningen. Man vill även förbättra kommunikationen och informationen, både generellt och inom de utvecklings- och arbetsmiljöarbeten som bedrivs i kommunen.

Annons

Tillsammans med de fackliga organisationerna ska det tas fram en målbild för organisationskulturen. Det kommer att bli en viktig grund för åtgärdsplanen.

Arbetsmiljöarbete

Punkten syftar till att skapa förutsättningar för medarbetare, chefer och arbetsplatser ska kunna jobba bättre tillsammans för en fungerande arbetsmiljö.

En av kommunens åtgärder är att arbeta fram förbättringsförslag gällande rutiner för hur inblandade ska agera och känna trygghet. I en rehabiliteringsprocess, vid en utredning om misskötsamhet eller vid kränkande särbehandling.

Här anses det också vara viktigt med tydliga rutiner för uppföljning och utvärdering.

Ledarskap

Förutsättningarna för ett nära ledarskap ska stärkas. Ledarpolicyn ska utvecklas och förtydligas, chefer ska även erbjudas kompetensutveckling. Det ska också tas fram arbetssätt  för att brister i ledarskap snabbt ska kunna upptäckas och åtgärdas.

Planen har fem områden: organisationskultur och styrning, arbetsmiljöarbete, ledarskap, medarbetarskap och HR.

På sikt ska kommunen även genomföra en fördjupad studie inom det här området.

– Utifrån de förväntningar på ledarskapet som vi ska ta fram. Det syftar till att förbättra chefernas förutsättningar för att leda utifrån uppdrag och utmaningar. Åtgärdsplanen ska verka på både kort och lång sikt och genom detta hakar den på ett naturligt sätt i det övriga arbetsmiljöarbete som bedrivs kontinuerligt och som hela tiden utvecklas, säger personalchef Joakim Lundin i pressmeddelandet.

Medarbetarskap

Stödet till medarbetare ska förtydligas samtidigt som medarbetarskapet ska stärkas generellt. Inom tillitsbaserad styrning och ledning anses medarbetarskapet vara en viktig pusselbit för att medarbetarnas kunskap och omdöme ska tas tillvara.

Därför ska arbetet med kompetensutveckling för medarbetare och tydligare introduktioner för nya medarbetare utvecklas, skriver Skellefteå kommun.

HR

HR arbetar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för chefer och medarbetare när det gäller att göra ett bra jobb. Enligt kommunen behöver dock HR-rollen förtydligas, samverkan och samordning öka och kommunikationen förbättras.

Annons

Processen kring kränkande särbehandling anses behöva förtydligas när det kommer till ärenden där närmaste chef är en del av upplevelsen. Gränssnittet mellan HR, chefer och övriga stödfunktioner ska också utredas och förtydligas.

– Våra medarbetare, oavsett titel och roll, är vår viktigaste tillgång för att ge invånarna den service de förväntar sig och har rätt till. Genom att tydliggöra både rättigheter och skyldigheter och förbättra förutsättningarna för tydlig och transparent kommunikation vill vi rätta till de brister som framkommit, säger Joakim Lundin.

– Förändrings- och arbetsmiljöarbete kräver deltagande av alla, såväl medarbetare som chefer, och genom de åtgärder vi nu presenterar hoppas vi att det ska bli enklare för alla att vara delaktiga, fortsätter han i pressmeddelandet.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons